Spółdzielnia Handlowo-Rolnicza
w Czerniewicach
Czerniewice, ul. Wiejska 3a
87-850 Choceń
NIP 888-020-03-84

tel. (054)284-71-15
tel. (054)284-71-93
fax. (054)284-71-79

Struktura organizacyjna


Spółdzielni Handlowo - Rolniczej w Czerniewicach.

 

 

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH (ZGC)

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI (ZP)

RADA NADZORCZA (RN)

2017-2022

 1. Sompolski Zbigniew - Przewodniczący Rady
 2. Mejza Janusz - Z-ca Przewodniczącego Rady
 3. Troszczyńska Agnieszka - Sekretarz Rady
 4. Ciesielska Anna
 5. Bińkowski Andrzej
 6. Grabkowska Bogumiła
 7. Zawadzki Zbigniew
 8. Budzynowska Halina
 9. Ćwiklińska Ewa

RADA NADZORCZA (RN)

2012-2017

 1. Mejza Janusz - Przewodniczący Rady
 2. Dzik Radosław - Z-ca Przewodniczącego Rady do 1.IV.2013
 3. Grabkowska Bogumiła - Sekretarz Rady
 4. Ciesielska Anna
 5. Bińkowski Andrzej
 6. Łącki Józef
 7. Kolasińska Jadwiga
 8. Budzynowska Halina
 9. Ulewicz Artur
 10. Sroka Marzanna
 11. Ćwiklińska Ewa
 12. Zawadzki Zbigniew - Z-ca Przewodniczącego Rady od 4.VI.2013
 13. Sompolski Zbigniew

RADA NADZORCZA (RN)

2007-2012

 1. Kobielski Henryk - Przewodniczący Rady
 2. Bińkowski Andrzej - Z-ca Przewodniczącego Rady
 3. Kościańska Maria - Sekretarz Rady
 4. Ciesielska Anna
 5. Dzik Radosław
 6. Grabkowska Bogumiła
 7. Łącki Józef
 8. Kaniewska Wiesława
 9. Kolasiński Leszek
 10. Mejza Janusz
 11. Zawadzki Zbigniew

 

 

RADA NADZORCZA (RN)

2002-2007

 1. Kobielski Henryk - Przewodniczący Rady
 2. Bińkowski Andrzej - Z-ca Przewodniczącego Rady
 3. Kościańska Maria - Sekretarz Rady
 4. Ciesielska Anna
 5. Dzik Radosław
 6. Grabkowska Bogumiła
 7. Łącki Józef
 8. Kaniewska Wiesława
 9. Kolasiński Leszek
 10. Mejza Janusz
 11. Zawadzki Zbigniew
 12. Ciesilski Bolesław
 13. Budzynowska Halina

 

ZARZĄD


 1. Dzik Radosław -  Prezes Zarządu
 2. Koprowska Ewa - członek Zarządu

 

DZIAŁY ORGANIZACYJNE SPÓŁDZIELNI

 

 1. Administracja
 2. Piekarnia
 3. Transport i zaopatrzenie
 4. Handel - detal sklepy
 5. Handel - detal masowy
 6. Obrót rolny / skup /

 

    Najwyższą władzę w Spółdzielni sprawuje Zebranie Przedstawicieli  (ZP) inaczej Walne Zebranie Przedstawicieli (WZP). Delegaci (przedstawiciele) wybierani są na zebraniach grup członkowskich (ZGC).  ZP  odbywa się co najmniej raz  w  roku. Do  najważniejszych zadań ZP  należy :

 • wybranie Rady Nadzorczej
 • udzielenie absolutorium Zarządowi za każdy rok swej działalności
 • ustalenie planów na przyszłość
 • podjęcie uchwał mających wpływ na dalszy rozwój Spółdzielni
 • dokonanie ewentualnych zmian w statucie Spółdzielni

    Wybrana Rada Nadzorcza (RN) w imieniu ZP sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Do zadań RN należy m in. :

 • uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności Spółdzielni
 • składanie ZP sprawozdań finansowych z przeprowadzanych kontroli
 • ustalenie zasad co do wynagradzania Zarządu Spółdzielni i RN
 • ustalanie i uchwalanie regulaminu pracy RN i Zarządu
 • podejmowanie uchwał, co do wykreślenia członków Spółdzielni
 • wybieranie i odwołanie członków Zarządu

    Zarząd składa się z 3 (2) osób. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących Spółdzielni. Zarząd m in. :

 • realizuje plany gospodarcze ZP i RN oraz sam opracowuje plany gospodarczo - finansowe
 • sporządza sprawozdania finansowe Spółdzielni dla ZP i RN
 • realizuje uchwały ZP i RN
 • zawiera umowy
 • zbywa i nabywa środki trwałe
 • przyjmuje członków do Spółdzielni
 • zwołuje ZP i zebranie grup członkowskich
 • decyduje o sprawach pracowniczych

  Posiedzenia ZGC, ZP, RN, i Zarządu są protokołowane. Bezpośrednio Zarządowi podlegają pracownicy z poszczególnych działów organizacyjnych Spółdzielni.

 Copyright © 2008 SHR Czerniewice. All rights reserved. Projekt i wykonanie: picom