Spółdzielnia Handlowo-Rolnicza
w Czerniewicach
Czerniewice, ul. Wiejska 3a
87-850 Choceń
NIP 888-020-03-84

tel. (054)284-71-15
tel. (054)284-71-93
fax. (054)284-71-79

        Spółdzielnia Handlowo-Rolnicza w Czerniewicach swoją działalność prowadzi na terenie byłego województwa włocławskiego.
Siedziba firmy znajduje się w biurowcu w Czerniewicach, powiat włocławski, gmina Choceń.
Firma posiada sieć sklepów spożywczych, spożywczo-przemysłowych, piekarnię, silosy, magazyny zbożowe i własny transport.
Spółdzielnia głównie zajmuje się działalnością handlową w zakresie handlu detalicznego artykułami przemysłowo – spożywczymi, masowymi, artykułami budowlanymi, wypiekiem pieczywa oraz skupem zboża i rzepaku. Prowadzi też sprzedaż we własnych sklepach i na zewnątrz pieczywa.  Świadczy usługi wagowe, czyszczenia i suszenia zboża, kukurydzy i rzepaku.
                         Poszczególne placówki handlowe Spółdzielni znajdują się na terenie gminy Choceń i tak:
- w Czerniewicach I  -  spożywczo - przemysłowy  „Delikatesy",
- w Choceniu: spożywczo – przemysłowy  „Chata Polska”,
- w Śmiłowicach : spożywczo – przemysłowy  „Chata Polska”,
- w Szczytnie : spożywczo – przemysłowy,
- w Bodzanówku : spożywczo – przemysłowy,
- w Wilkowicach : spożywczo – przemysłowy,
- w Czerniewicach II - spożywczo - przemysłowy,
- w Choceniu „na bazie” ul. Czerniewicka 10 – spożywczy, prowadzona jest tam też sprzedaż art. budowlanych, węgla, nawozów, gazu i skup zbóż i rzepaku.


Obecne władze Spółdzielni :
 

Zarząd:


Prezes Zarządu – Radosław Dzik 


Członek Zarządu - Ewa Koprowska

 

 

 

 

 

Rada Nadzorcza


Przewodniczący Rady – Sompolski Zbigniew


Z-ca Przewodniczącego Rady  - Mejza Janusz


Walne Zebranie Przedstawicieli

 

Zebrania członków Spółdzielni.

 

 

 

Historia .


        Spółdzielnia Handlowo-Rolnicza w Czerniewicach ma swoją siedzibę w miejscowości Czerniewice gmina
 

Choceń, powiat włocławski, województwo kujawsko – pomorskie.

 


    W „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego” – Sulimierskiego, Chlebowskiego i Walewskiego wspomina się, że w 1827 roku w Czerniewicach było 12 domów i 126 mieszkańców.
    W latach sześćdziesiątych XIX wieku budując linię kolejową Łódź – Kutno – Toruń – Gdańsk, w Czerniewicach wybudowano dworzec osobowy i stację przeładunkową z bocznicami, rampą przeładunkową i magazynami. Do 1954 roku Czerniewice należały do gminy Śmiłowice powiat Włocławek. W 1954 roku gmina Śmiłowice podzielona została na Gromadzkie Rady Narodowe: Śmiłowice, Choceń, Czerniewice, Kruszynek. Dwie miejscowości tej gminy przeniesiono do sąsiednich gmin: Nakonowo do Kowala, Smólsk do Brześcia Kujawskiego. Zmieniła się również przynależność województwa i tak:
- do 1939 roku było to województwo warszawskie,
- od 1939 roku do 1950 roku województwo pomorskie,
- od 1950 roku do 1975 roku województwo bydgoskie,
- od 1975 roku do 1999 roku województwo włocławskie,
- a od 1999 roku województwo kujawsko – pomorskie
(Choromański Romuald, Makowska Katarzyna, Bińkowski Jacek „Almanach wiedzy powszechnej 1999r” Wydawnictwo Skrzydła Warszawa 1999r.
    W skład obecnej gminy Choceń – utworzonej w 1973 roku z Gromadzkich Rad Narodowych Czerniewice, Śmiłowice, Choceń – wchodzą 27 wsie sołeckie o łącznej powierzchni 10000 ha, liczące 8250 mieszkańców. Połowa ludności gminy zamieszkuje w Choceniu, Czerniewicach i Śmiłowicach – siedzibach byłych Rad Gromadzkich. Miejscowości te miały wydzielone tereny pod budownictwo jednorodzinne, lepiej rozwiniętą sieć placówek handlowo – usługowych, szkoły i przedszkola, są one również siedzibami parafii. W Choceniu i Czerniewicach zlokalizowano Ośrodki Zdrowia, apteki oraz filie Baku Spółdzielczego. (Powiat Włocławski Ziemski – Gazeta Kujawska – październik 1998r.).
    Do 1989 roku dobrze prosperowały zakłady przemysłowe:
- Roszarnia Lnu w Choceniu – około 250 pracowników,
- Zakłady Mięsne w Czerniewicach – około 800 pracowników,
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Choceniu mająca swoje bazy w Czerniewicach, Choceniu i Śmiłowicach – około 120 pracowników,
- Gminna Spółdzielnia w Czerniewicach – około 200 pracowników.


     O usytuowaniu siedziby Spółdzielni w Czerniewicach – miejscowości małej bez wielowiekowej historii zadecydowała linia kolejowa, jedyny niezawodny i szybki w owych czasach środek transportu. Na dworcu znajdował się również telegraf umożliwiający łączność. W okresie międzywojennym gminy obszarowo były bardzo duże. Spółdzielnię zakładali nie tylko właściciele majątków gminy Smiłowice, na terenie której były Czerniewice, lecz również właściciele sąsiednich gmin, takich jak: Baruchowo, Kłóbka, Kowal.
Reforma rolna po II wojnie światowej zmieniła skład członków Spółdzielni. Reaktywowali Spółdzielnię chłopi włościańscy – członkowie Spółdzielni z okresu międzywojennego, mający gospodarstwa wielokrotnie większe obszarowo niż ci z reformy rolnej – będący w przeważającej części byłymi pracownikami folwarcznymi. Wzajemna niechęć   względem siebie jednych i drugich spowodowała powstanie jako przeciwwagi Spółdzielni Spożywców i
Powszechnych. Z władz Spółdzielni zaczęto usuwać byłych właścicieli ziemskich i bogatych chłopów zwanych „kułakami”. Uzależniono społeczność od administracji państwowej. Spółdzielnia działalnością obejmowała tylko teren swojej gminy i realizowała plany gospodarcze narzucone z „góry”. Ze Spółdzielni Powszechnych i Spożywców tworzono Gminne Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu GS, które przejmowały również przedwojenne Spółdzielni Handlowe mimo ich sprzeciwów stając się monopolistą na terenie gminy.
W gminie Śmiłowice organizowanie Gminnej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu „GS” oparto o wiejską Spółdzielnię Spożywców mającej w swojej nazwie – nazwę gminy tj. Spółdzielnia Spożywców „W Jedności Siła” w Śmiłowicach.
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Spożywców „W Jedności Siła” odbytym w dniu 8.XII.1947 roku w sali OSP Śmiłowice, podjęto uchwałę, które wiejskie Spółdzielnie spożywców z terenu gminy mają być połączone  :
1. Spółdzielnie Spożywców :
- „Kujawianka” – z Kruszyna,
- „Zgoda” – z Czerniewic,
2. Spółdzielnie Powszechne :
- „Spójnia” z Wilkowic,
- „Promień” z Nakonowa,
- oraz „Spółdzielnia Samopomoc Chłopska” z Chocenia.
Uchwalono, że po połączeniu nazwa Spółdzielni będzie brzmiała : „Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska” w Śmiłowicach z odpowiedzialnymi udziałami. Terenem działalności Spółdzielni będzie gmina Śmiłowice powiat Włocławek woj. pomorskie a siedzibą będzie wieś Śmiłowice. Postanowiono, że Zarządy przyłączonych Spółdzielni pozostaną bez zmian do czasu zarejestrowania ich połączenia w sądzie. Rejestracja nastąpiła 30 czerwca 1948 roku pod Nr RS 360. W tym samym dniu postanowieniem sądu Rejestrowego wykreślono z rejestru Spółdzielnie które Uchwałami Walnych Zgromadzeń połączyły się z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” Śmiłowice. (Pismo Sądu Rejestrowego  z dnia 30 VI 1948r.).
W dniu 23 maja 1948 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zebranie „Rolnika” – Spółdzielni Rolniczo – Handlowej w Czerniewicach. Za najważniejszą sprawę zebrania uznano problem połączenia „Rolnika” z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” Śmiłowice. W 1948 roku zarejestrowano połączenie a nazwa Spółdzielni określona została na Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Śmiłowice w Czerniewicach.
    11 grudnia 1948 roku w Choceniu odbyło się ostatnie połączeniowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Połączyły się : Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Śmiłowice z siedzibą w Czerniewicach jako przejmująca z Spółdzielnią Spożywców „Orzeł” w Choceniu.
    Lata 1949 – 1956 to okres zmian nie zawsze słusznych w ruchu spółdzielczym rolniczym. Zlikwidowano Rady Nadzorcze (w 1949 roku) i zastąpiono je Komisjami Rewizyjnymi o 1- rocznej kadencji. Zarząd był wybierany przez Walne Zgromadzenie Przedstawicieli po uprzednim uzyskaniu zgody Powiatowego Związku Spółdzielni GS. W  statutach znalazły się cele polityczne, podejmowano różnego rodzju rezolucje i apele, ustanowiono stopnie Spółdzielni zgodne z podziałem administracyjnym kraju: gminne, powiatowe, wojewódzkie i centralne. W 1952 roku zastąpiono Komisje powiatowe, wojewódzkie i centralne. W 1952 roku zastąpiono Komisje Rewizyjne Gminnymi Radami Spółdzielczymi a kadencję Zarządów skrócono do 1 roku.
    Od 1958 roku Gminne Rady Spółdzielcze uzyskały prawo do wyboru Zarządu tak jak wcześniej Rady Nadzorcze. Jest to również okres przejmowania przez GS budynków po byłych Spółdzielniach Produkcyjnych mieszczących się w dawnych majątkach ziemskich. Następuje rozwój baz magazynowych i skupowych oraz zakładów produkcyjnych i usługowych (piekarnie, sklepy, magazyny zbożowe, oczyszczalnie zboża).  
    W 1961 roku wrócono do określenia Rada Nadzorcza. Udział w posiedzeniach Walnych Zgromadzeń zaczęli brać przedstawiciele partii politycznych. Wprowadzenie w 1973 roku etatu I Sekretarza Komitetu Gminnego PZPR ugruntowało bezpośredni wpływ PZPR na wybór członków Zarządu poprzez tzw. Rekomendację. Miało to miejsce do 1989 roku. Nadal realizowano plany centralne. 8 IV 1973 roku dokonano uchwały zmiany w statucie Spółdzielni. Zgodnie z nowym podziałem administracyjnym określono teren działania na Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Choceń w Czerniewicach, powiat włocławski, województwo bydgoskie, teren działania gmina Choceń.
    16 XII 1989 roku odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli. Uchwalono znaczące zmiany statutowe mające wpływ na przyszłą historię Spółdzielni. Zmieniono nazwę Spółdzielni z Gminnej Spółdzielni ‘SCH” Choceń w Czerniewicach na Spółdzielnia Handlowo – Rolnicza w Czerniewicach, siedzibą Spółdzielni jest miejscowość Czerniewice. Spółdzielnia może działać na terenie całego kraju i poza granicami Polski.
    Pierwsze lata 90 to pozostawienie Spółdzielni Wiejskich samym sobie. To również próby ich likwidacji. Na szczęście Spółdzielnia Handlowo – Rolnicza w   Czerniewicach przetrwała ten okres. Zasługa to niepowtarzalna wybranego w 1987 roku Zarządu (Prezesem do dziś jest P. Kazimierz Bankert) i kolejnych Rad Nadzorczych. Zadanie nie było łatwe. Należało przede wszystkim uregulować stosunki prawne wszystkich posiadanych nieruchomości, zweryfikować listy członków i co najważniejsze przystosować formy działalności do nowej rzeczywistości. Oddane zostały Gminie nieruchomości nie będące własnością Spółdzielni, zbyto w formie przetargów zbędny majątek, postawiono na produkcję (piekarnia) i handel:
- skup zboża i rzepaku – nowo wybudowane silosy (ostatnie 2 szt. po 500t. Oddane do użytku w 2008 r) – mające atestacje Agencji Rynku Rolnego,
- sprzedaż nawozów, węgla, art. budowlanych, gazu z dowozem do miejsca zamieszkania   (w tym cieszącą się dużą popularnością sprzedaż ratalną),
- handel detaliczny – artykułami spożywczymi i przemysłowymi.
Poprawiony został wygląd zewnętrzny baz Spółdzielni (nowe elewacje, skwery zieleni, polbruk, ogrzewanie ekologiczne na olej opałowy – biurowiec).
Oddano samoobsługowe do użytku sklepy spożywczo – przemysłowe „Chata  Polska”.
w miejscowościach Śmiłowice i Choceń.
Wprowadzono pewne przywileje dla członków Spółdzielni jak :
- zagwarantowano od nich skup zbóż i rzepaku,
- sprzedaż ratalną węgla i nawozów z możliwością spłaty zbożem.
    W 1998 roku Spółdzielnia Handlowo – Rolnicza w Czerniewicach obchodziła swoje 50- lecie istnienia po połączeniach. Została wyróżniona przez Krajową Radę Spółdzielczą odznaką : „Za zasługi dla Spółdzielczości”, a od Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” otrzymała słowa uznania za 50 lat swej działalności.
    W 2008 roku w Domu Strażaka OSP w Śmiłowicach odbyły się obchody 60-lecia Spółdzielni. Z okazji 60-lecia Prezydent  Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył 12 pracowników „ Medalem za Długoletnią Służbę „ ,
Minister Rolnictwa nadał odznakę „ Zasłużony dla Rolnictwa „ 9 działaczom i   pracownikom.
Krajowa Rada Spółdzielcza uhonorowała 14 działaczy odznaką „ Zasłużony   Działacz Ruchu Spółdzielczego
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska „ grono  15 pracowników i emerytów uhonorował odznakami „ Zasłużony dla  Spółdzielczości Samopomoc Chłopska
Prezes Zarządu Kazimierz Bankert za rozwijanie bazy gospodarczej Spółdzielni i   dostosowanie jej do europejskich standardów jakości wyróżniony został tytułem   i statuetką  „ PRYMUS  2008 „  nadany mu przez redakcję „ Tęczy Polskiej „.
Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska „ doceniając rolę i działalność Spółdzielni w miniony okresie wystosował do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Handlowo-Rolniczej w Czerniewicach listy gratulacyjne.

 

 

 PREZESI SPÓŁDZIELNI:
 
1    Łapiński Feliks    3.VII.1949    -    25.I.1953         
2    Ziemnicki Jerzy    25.I.1953    -    12.VII.1953         
3    Klonowski Jan    12.VII.1953    -    30.III.1958        
4    Zieliński Edward    30.III.1958    -    9.III.1972   
5    Szwedek Feliks    1.IV.1972    -    21.IV.1977   
6    Kaszewski Tadeusz    21.IV.1977    -    10.IX.1981        
7    Kobylarz Kazimierz    10.IX.1981    -    6.II.1986       
8    Kaźmierczak Józef    19.II.1986    -    15.VIII.1987       
9    Bankert Kazimierz    12.X.1987    -    31.III.2013
10  Delewska Krystyna 1.IV.2013 - 15.IV.2020
11  Dzik Radosław 29.04.2020 - nadal

 

  

 

 Copyright © 2008 SHR Czerniewice. All rights reserved. Projekt i wykonanie: picom